1 2 3 18 10 / 177 POSTS
Ngawarru Lardә Chad Ye 44 Yeyi Fato Dayen Bawozana Sodә Njistәwu Ngәla Fando Ba Sandiya Loruә Sa Bayannaye Fәlezana.

Ngawarru Lardә Chad Ye 44 Yeyi Fato Dayen Bawozana Sodә Njistәwu Ngәla Fando Ba Sandiya Loruә Sa Bayannaye Fәlezana.

Ngawarru Lardә Chad 44 Yeyi Dә Fato Dayen Bәrni N’djamena Lardә Chad Yedәn Sandiya Gәnazana Dowo Anoskunza Soa Firtana Yim Kawu 25 Kәnttawu April Yedә [...]
Huwuma Lamarra Fatoa Hawarre Sodәa Kuruma NBC Dәye Fato Radio Yelaa Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Kungәna Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azәna

Huwuma Lamarra Fatoa Hawarre Sodәa Kuruma NBC Dәye Fato Radio Yelaa Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Kungәna Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azәna

Huwuma Lamarra Fatoa Hawarre Sodәa Kuruma NBC Dәye Fato Radio Yelaa Mita 99.3 Kәre Lagos Yedәa Kungәna Naira Miliyon 5 Ladәn Ha’azәna Kәla Sandiye Fat [...]
Karapka Kasuwu Ye Lardә Najeriya Yedәye Gәnati Kura Lardә Yedәa Bowozana Kәla Katab Laa Gozә Loru Dowo Nzәrtaliwu Soye Suro Lardә Yedәn Sadin Dәa Tamotәrammo Suwudә Yedәn

Karapka Kasuwu Ye Lardә Najeriya Yedәye Gәnati Kura Lardә Yedәa Bowozana Kәla Katab Laa Gozә Loru Dowo Nzәrtaliwu Soye Suro Lardә Yedәn Sadin Dәa Tamotәrammo Suwudә Yedәn

Karapka Kasuwu Ye Lardә Najeriya Yedәye Gәnati Kura Lardә Yedәa Bowozana Kәla Katab Laa Gozә Loru Dowo Nzәrtaliwu Soye Suro Lardә Yedәn Sadin Dәa Tamo [...]
Huwuma Nәlewa Dinaye Dәa Gәmnati Kәre Borno Yea Kәltana Kasuwa Gәro Kantana Yedәa Kәriwuzan

Huwuma Nәlewa Dinaye Dәa Gәmnati Kәre Borno Yea Kәltana Kasuwa Gәro Kantana Yedәa Kәriwuzan

Kәla Kuru Huwuma Nәlewa Dinaye WHO Dәye Fasal Kasuwa Gәro Kantanaye Dәa Kәriwutәye Dalaminzә Kәre Borno Ye Alh. Mala Waziri Dәye Fasal Kasuwa Gәro Kan [...]
Karapka Gәmnaa Yala Lardәye Dәye Cidawu Nәrifo Yesodәa Bowozana Mailafia  Kulassa Yedәn

Karapka Gәmnaa Yala Lardәye Dәye Cidawu Nәrifo Yesodәa Bowozana Mailafia Kulassa Yedәn

Karapka Gәmnaa Yala Lardә Yedәye Cidawu Zәrifoye Sodәa Bowozana Kәla Sandiye Banama Gәmna Baitәmbal Dawuye Lardәye CBN Ye Dina Dr. Abdiah Mailafiya Dә [...]
Taadir Askәrra Usku Yeyi Lorutana Kuru Sandi Gadeye Taidaza Zaufanzana Ngawo Matonza Dәye Awo Laa Tartәma Nzәrtaliwu Soye Nasha Anәmga Lardә Chad Yedәn

Taadir Askәrra Usku Yeyi Lorutana Kuru Sandi Gadeye Taidaza Zaufanzana Ngawo Matonza Dәye Awo Laa Tartәma Nzәrtaliwu Soye Nasha Anәmga Lardә Chad Yedәn

Taadir Askәrra Usku Yeyi Lorutana Kuru Sandi Gadeye Taidaza Zaufanzana Ngawo Matonza Dәye Awo Laa Tartәma Nzәrtaliwu Soye Nasha Anәmga Lardә Chad Yedә [...]
Askәrra Lardә Najeriya Yedәye Suro Mawu Fal Kozәna Yedәn Nzәrtaliwu 104 Yeyi Nasha Yala-Anәmga Yedәnna Kuru Nzәrtaliwu Boko Harambe 92 Yeyi Nasha Yala-Gәdi Lardә Yedәa Ladәn Loruzana

Askәrra Lardә Najeriya Yedәye Suro Mawu Fal Kozәna Yedәn Nzәrtaliwu 104 Yeyi Nasha Yala-Anәmga Yedәnna Kuru Nzәrtaliwu Boko Harambe 92 Yeyi Nasha Yala-Gәdi Lardә Yedәa Ladәn Loruzana

Askәrra Lardә Najeriya Yedәye Suro Mawu Fal Kozәna Yedәn Nzәrtaliwu 104 Yeyi Nasha Yala-Anәmga Yedәnna Kuru Nzәrtaliwu Boko Harambe 92 Yeyi Nasha Yala [...]
Askәrra Sodәye Nәrtaliwu Sodә Gәnyiro Wollonoa Jami Bәlaye Aiwu Baa Sodәa Loruzanba Sә Huwuma Nzәrifoye Dәye Bayangono

Askәrra Sodәye Nәrtaliwu Sodә Gәnyiro Wollonoa Jami Bәlaye Aiwu Baa Sodәa Loruzanba Sә Huwuma Nzәrifoye Dәye Bayangono

Bidiyo Laa Karәngә Ro Warak Nәm-Kambe Sodәn Suluwuna Am Kuraa Karapka Jili TIV Ye Kәre Taraba Yedәye Satuluwuna Kәla Askәrra Lardәye Dowo Kәre Taraba [...]
Cidawu Nzәrifoye Sodәye Liyitari Jamiya Yerwa Yedәa Zaksana Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Fando Ba Nankaro

Cidawu Nzәrifoye Sodәye Liyitari Jamiya Yerwa Yedәa Zaksana Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Fando Ba Nankaro

Cidawu Nzәrifo Ye Dowo Gaworam Liyitari Jamiya Yerwa Yedәro Cistәma Sodәye Gaworam Dәa Zaksana Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Kәnjo Baro. Kam Laa Kamp [...]
1 2 3 18 10 / 177 POSTS